دفاعیه ای برای سعید مرتضوی

رئیس قوه قضائیه بدون مشورت با رئیس خود، نمی تواند محاکمات مطبوعاتی و سیاسی را به استقلال سامان بدهد. او مجبور است از مقامی که او را منصوب کرده است، خط بگیرد. هرچند به صورت کلی.

اون دختره کیست؟

اما روزگار که این گونه نمی ماند. فمینیسم انفجاری که محصول “مرد محوری” جمهوری اسلامی است، در راه است. دختره های ایرانی، سربازان روز واقعه خواهند بود. با حجاب و بی حجاب. اما نه با “حجاب اجباری”.