دلارهای امريکايی و حقوق بشر در ايران!

حدود 27 سال است که مردم ايران از تنش در روابط ايران و امريکا صدمه می بينند، اما دزدان مرتبط با کانونهای قدرت از آن بهره مند می شوند. حدود 27 سال است نهاد های حکومتی در ايران انواع محدوديت های اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی را به مردم تحميل می کنند و به اين بهانه که مبارزه با استکبار جهانی ادامه دارد…

قانون گذاری در ایران بر ضد برابری حقوق زن و مرد عمل می کند

در نظام قانون گذاری امروز ایران، تا زمانی که دیدگاه رسمی یعنی نظر فقهی شش نفر فقیه شورای نگهبان، تجدید نظر کلی در قوانین ناظر بر حقوق برابر زنان را خلاف شرع می داند، تحول در این قوانین محتمل به نظر نمی رسد. علت آن است که سایر نظریه های فقهی چون دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی به شمار نمی روند، در امر قانون گذاری نمی توانند مداخله کنند. وضع موجود ادامه می یابد مگر آنکه توسط مقام رهبری فقهایی به عضویت شورای نگهبان…

زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می کند. توافق عقیدتی و آرمانی مندرج در فراز بعدی نیز در جهت تأمین همین هدف قابل تفسیر است. منظور از توافق البته توافق زن و مرد می باشد. اما اضافه نمودن کلمات عقیدتی و آرمانی به توافق نشان می دهد که قانون اساسی توافق زن و مرد را بر پایه اراده آزاد آنها نمی پذیرد، بلکه…

آقاي مرتضوي! مواظب باشيد!

آقاي مرتضوي! شما مدعي العموم هستيد، به اين معنا که بايد از حقوق مردم در صورتيکه اين حقوق مورد تعدي قرار بگيرد دفاع کنيد. در کارنامه شما هر چه هست جنگ بي امان و نابرابر با مطبوعات و نويسندگان است. آنها را در حکم قاچاقچيان و عوامل فساد محاکمه کرده ايد، در حاليکه هرگز زورتان به عوامل فساد نرسيده و نمي رسد. مطبوعاتی که شما تخته اش کرديد، مي توانست از اشاعه فساد حکومتي بکاهد و عوامل آن را از پشت مخفيگاه هاي حکومتي بيرون بکشد و به مردم معرفي کند. شما با سرکوب مطبوعات آزاد سنگ را بستيد و سگ را رها کرديد. اکنون هم دربند کار بهتري نيستيد…

اسلام راديکال همان فاشيسم است

سازمان هايي در جهان مثل قارچ سبز مي شوند که پايگاه عقيدتي شان چنين است: اسلام راديکال مساوي است با فاشيسم. اين نوع معادل سازي که زيربناي تعداد زيادي سازمان هاي غيردولتي شده است، آينده آن دسته از جوامعي را که اسلام راديکال بر آنها حکمروايي مي کند يا اسلام راديکال در کمين است تا جايگزين حکومت وقت بشود، به خطر انداخته است…

انتصاب داریم تا انتصاب

در مقایسه با وضعیت سیاسی ایران و چگونگی انتصاب مقام های انتصابی، تفاوت از زمین تا آسمان است. در روزهای گذشته انتصاب یک قاضی به جای قاضی دیگری که مسند قضا را ترک کرده است تبدیل به مهمترین بحث در حوزه سیاست داخلی آمریکا شد. کمیته قضایی مجلس سنا موظف است درباره پیشینه قضایی، اخلاقی و دیدگاهی شخصی که از سوی رئیس جمهور معرفی می شود تحقیق کند و در صورت تأیید یا رد صلاحیت مراتب را به رئیس جمهور و مردم اطلاع دهد. این همه ی داستان نیست…

طرح پيشنهادي روسيه قابل بررسي است؟

در شرايطي که پرونده هسته اي ايران به تدريج ابعاد خطرناک تري براي منافع ملي ما مي يابد، طرح روسيه ظاهراً از ديد برخي از مقام هاي حکومتي ايران تنها ابتکار بين المللي تلقي مي شود که “قابل بررسي” و “قابل مذاکره” به شمار مي آيد. جزييات طرح پيشنهادي مسکو هنوز در جايي منتشر نشده است. در محافل ايراني داخل و خارج از کشور تاکنون نگراني هاي مختلفي در مورد اين طرح از سوي کارشناسان بيان شده است. بسياري از کارشناسان، بر اين نکته اشتراک نظردارند که در جمهوري اسلامي از “منافع ملي” و “استقلال” تعريف روز آمدي در دست نيست و هنوز اين مفاهيم با معيارهاي هيجاني و انقلابي تعريف مي شوند. از باب نمونه، حکومت ايران در يک سال گذشته پيرامون غني سازي مواضع سفت و سختي را اتخاذ کرده است. کافي است اين مواضع را دنبال کنيم و آن را با موضع ضعيف و لرزان آن در خصوص طرح روسيه مقايسه نماييم…

کدام اولویت

در جهان معاصر، کمتر حکومتي را سراغ داریم که چون حکومت فعلي ايران برای انتخاب یکی از دو اولویت “استقلال” یا “رهایی از فساد حکومتی” چنين درمانده باشد. محتمل است که حکومت غیر پاسخگوی ما سرانجام مردم را روی لبۀ تیغ قرار دهد و آنها را به یک چنین ورطۀ پرخطری نزدیک سازد. در کشور ما، حامیان فساد حکومتی به بهانۀ در خطرافتادن استقلال کشور توسط بیگانگان لحظه به لحظه گرایش های استبدادی خود را شدت مي بخشند؛ تا جایی که حتي فرصتی برای نفس کشیدن یک سندیکای کارگری که خواهان حداقل حقوق صنفی خویش است باقی نمی گذارند. این شیوۀ حکومتی به تدریج…

دکترولایتی و سازوکارهای دموکراتیک

دکترعلی اکبر ولایتی به خوبی آگاه است که آیت الله سیستانی ازتندروی های غیرعقلایی بسیاری ازهم کسوتان ایرانی خود درس عبرت گرفته و با هوشیاری ذاتی، خطاهای عمدی وسهوی روحانیون حاکم بر ايران را شاهد بوده و به این نتیجه رسیده است که آشفتگی اجتماعی، سیاسی واقتصادی کشور، پیامد آن تندروی هاست. آیت الله سیستانی البته درفرصت تاریخی به دست آمده در عراق…

عبرت آموزي

دولتمردان ايراني عبرت آموزي از تاريخ را انتخاب نکرده اند و به کلي از ياد برده اند هر گاه به باز شدن فضاي سياسي کشور و مراعات موازين جهاني حقوق بشر همچون امري داخلي و مرتبط با امنيت ملي و ثبات سياسي نپردازند، در خطر قرار مي گيرند. آنها از ياد برده اند که باز شدن فضاي سياسي کشور در سال هاي 1356 و 1357 خواست نهادهاي جهاني حقوق بشر بود که ابتدا با دولت امريکا در ميان گذاشته شد و سپس به صورت دستور از بالا بر نظام پهلوي تحميل شد. اين مردم ايران بودند که سال ها دور از چشم عوامل امنيتي حکومت شاه، وضعيت نابسامان حقوق بشر را به جهانيان گزارش دادند و مجموعه رفتار آنها در دراز مدت به باز شدن فضاي سياسي کشور منجر شد…