یک پرده و چندین پرده دار

شگفتا کلیسای کاتولیک خطاهای خود را روی دایره ریخت. پاپ وارد جهان واقعی زندگی امروزی شد. اما مراجع دینی- حکومتی ما لحظه به لحظه از مردم امروز و نیازهای آنها فاصله می گیرند.

بدن زنان زیر تیغ زنان

زنان ختنه شده و دختران در معرض ختنه حق دارند از تمامیت جسمی خود حفاظت و از آن دفاع کنند. بدون حرکت جمعی با یادآوری جهات علمی، موضوع به قدر کافی علنی و تاثیرگذار نمی شود.

قربانیان تاثیرگذار

اما جرم عمده غنچه که نا بخشودنی است، این است که توانسته بی آن که اراده کرده باشد، فقط با اقدام شجاعانه اش در اصرار برای ورود به بازی والیبال مردان، دوربین های جهان را به سوی چهره خود زوم کند.