بخش هفدهم از خاطرات سفر به آفریقای جنوبی

قانون اساسی آفریقای جنوبی احترام به مالکیت عموم شهروندان را تضمین کرده و در نتیجه این انقلاب بی خشونت با مصادره ی اموال که چهره ی انقلاب ایران را از همان روزهای اول پیروزی ، با دزدی و غارت اموال لکه دار کرد شباهتی ندارد

دموکراسی جوان در خطر 12

ایران ، کشوری با ثروت هنگفت و بهره مند از قوانین لازم به جای ایجاد نهادها و شوراهای محلی و دموکراتیک ، از شوراها برای تناور کردن استبداد مثل ابزار استفاده می کند . به جای تربیت پلیس با هدف رشد جامعه ی مدنی آن گونه که بتواند اجتماعات اعتراضی را به صورت دموکراتیک مدیریت کند ، پول را می دهد به یک مشت چاقوکش و بی چاک و دهن که می خورند و شکم گنده می کنند . جامعه ی ضعیف و کم توش و توان مدنی به دست این لات و لوت ها قلع و قمع شده و می شود