متهم تنها است

آقای عبدالفاتح سلطانی وکيل مدافع دربند ايرانی در پاسخ به همسرش در نخستين ديدار حضوری که از او پرسيده​است اگر رفتار و برخورد مسئولين با شما خوب بوده​است چرا انقدر لاغر شده​ايد؟ ​پاسخ داده: “چون تنها هستم.” مفسران اين تنهايی را به نگهدرای در سلول انفرادی تعبير کرده​اند. آنچه مسلم است متهمين ايرانی، حتی اگر…