حسن روحانی

رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سر و صولتی ندارد. اما وقتی با تحولات اجتماعی همراه می شود، ممکن است وزن سیاسی خود را بر کاستی های قانون اساسی تحمیل کند. گذار به سوی این مرحله دشوار است، تا جائی که اغلب بر پایه تجربه های دوران اصلاحات به این گذار خوش بین…

یاد آر ز شمع مرده یاد آر

ذکر مصیبت را به هر بهانه از آن رو ادامه می دهیم که شاید یاری برساند به رهائی یک ملت که در چنگال دزدان چاقو کش بد جوری به دام افتاده است و در همه حال با این تقاضای کم هزینه یک قصه از بسیار را به پایان می رسانیم: یاد آر، ز شمع مرده یاد آر

هیئت پارلمانی اروپا وکانون وکلا

به همان اندازه که از تنش زدائی از سیاست خارجی ایران خشنود می شویم، از این که باب مراوده با قدیم ترین نهاد مدنی ایران به صورتی که احتمال می رود ضمن آن توهم استقلال کانون به هیئت پارلمانی اروپا تلقین بشود، احساس نگرانی می کنیم. منظور این نیست که نهادهای غربی هرگاه از واقعیت…

روز جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر شصت و پنج سال پیش، از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت. هدف از تدوین و تصویب آن، نزدیک شدن تعاریف سنتی از حقوق انسانی به تعاریف واحد جهانی بود. روز جهانی حقوق بشر برای ابناء بشر در سراسر جهان، یادآور شادمانی نیست. هنوز پاره های متفاوت فرهنگی در جوامع…

نلسون ماندلا و گفتمان مدرن عدالت

این گفتمان در همه ی جوامع در حال گذار در پی پاسخگوئی به این سوال است که وقتی مردم کشوری اراده می کنند تا از گذشته ی دردناک خود دور بشوند ، کدام شیوه را باید به کار بگیرند ؟ پیگرد قضائی کسانی که در به وجود آوردن این گذشته ی دردناک نقش ایفا کرده…

روز مبارزه با خشونت خانگی

امروز را روز مبارزه با خشونت خانگی بر ضد زنان نام نهاده اند. اما خشونت در ایران بر ضد زنان، از همان آغاز فتوحات انقلابی، یک اصل حکومتی شد که 34 سال است بر شالوده آن، بسیار قانونگذاری و سیاستگذاری شده و در همه حال، پلیس و قاضی و دیگر مجریان مصوبات حکومتی، برای اجرائی…

گربه را در حجله کشتند

این بار زودتر از آن یکی بار شروع کردند. زخمی که در سال 1376 بر تن شان نشست، باز شد و به زیان زنان، در نخستین واکنش، گربه را در حجله کشتند. نیمه ای از جمعیت به چشم دید که آراء شان، مردان را بر سریر قدرت نشانده و به قلیلی از زنان بیوت آقایان…