نظارت چيست و چگونه اجرا مي‌شود

در هر نظام سياسي که بحث اصلاحات مطرح مي شود، در نخستين گام ها چگونگي نظارت بر عملکرد مسوولان و نهادهاي حکومتي مورد بحث قرار مي گيرد. در اين هم چنين شد. از آغاز رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، اصلاح طلبان بر ضرورت فعال شدن اهرم هاي نظارتي که حدود دو دهه از کار افتاده بودند تأکيد ورزيدند. آنها به محض رويارويي با اين ضرورت، متوجه کاستي هاي قانون اساسي [ساختار حقوقي] و زورمندي مديران متخلف [ساختار حقيقي] شدند.

می‌خواهم زنده بمانم!

رهرو اين راه نبوده‌ام. از ورود به حوزه انتشارات اينترنتی می‌ترسم. به نسل کاغذ کاربن و کاغذ کاهي و خودکار تعلق دارم. با اينترنت بيگانه‌ام. بکلی! اما چاره چيست؟‌ در فرهنگ اساطيری اين سرزمين کسانی برای فرياد کشيدن و دل خالی‌کردن و زنده‌ماندن، سرشان را می‌کردند توی چاه خانه‌اشان و نعره می‌زدند…

متهم تنها است

آقای عبدالفاتح سلطانی وکيل مدافع دربند ايرانی در پاسخ به همسرش در نخستين ديدار حضوری که از او پرسيده​است اگر رفتار و برخورد مسئولين با شما خوب بوده​است چرا انقدر لاغر شده​ايد؟ ​پاسخ داده: “چون تنها هستم.” مفسران اين تنهايی را به نگهدرای در سلول انفرادی تعبير کرده​اند. آنچه مسلم است متهمين ايرانی، حتی اگر…

حق اعتراض به قوانين

اخيراً آقای يوسفی اشکوری روحانی خوشفکری که سال​هايی از عمر را در زندان سپری کرده و خلع​ لباس شده​است به درستی وارد اين بحث مهم شده که ريشۀ بسياری از مشکلان امروز ايران قانون است. او تلاش ورزيده به حقوق مردم برای اعتراض نسبت به قوانين بد مشروعيت ببخشد.

شيطان زدايي از ادبيات سياسی ايران و آمريکا

دوستداران تنش زاديي از سياست خارجي ايران، آن را دستاوردي مرتبط با منافع ملي و امنيت ملي بر مي‌شمارند. از نگاه اينان باز تعريف “امنيت ملي” در شرايط جهاني که در آن قرار گرفته‌ايم، متناسب با امکانات موجود، يک ضرورت است…

لطفا قوانین را اصلاح نکنید!

حقودقدانان ايراني سال هاست بر ضرورت اصلاح قوانين کشور تأکيد مي ورزند. هدف از اين تأکيد بهبود وضعيت حقوقي شهروندان است. از طرفي هم تعيين دارند، که اعاده حيثيت ملي ايران در محافل جهاني حقوق بشر موکول به آن است. با آن که تلاش حقوقدانان براي اصلاح قوانين ادامه دارد، اما کارنامه اصلاح قوانين در ايران درخشان نيست. از اين رو انتشار خبري که حاکي است “تعريف جرم سياسي” در دستور کار نهادهاي قانون گذاري کشور قرار گرفته است، بر نگراني ها افزوده است.

يک قلب و هزار چهره

هنوز به اصلاحات نرسيده‌ايم. سال‌های پيش از دوم خرداد ۱۳۷۶ است. برای انجام برخی کارهای وکالتی رفته بودم بندرعباس. در ساختمان دادگستری، در يکی از دادگاه‌ها حاضر شدم. نشستم تا نوبت به من برسد. محاکمه‌ای درکار است. اما قاضی وقت و بی‌وقت به زن‌هايی که صندل پوشيده‌اند، پا روی زمين می‌کشند و پرونده‌ای در‌دست دارند…

فرشته عدالت

سال‌ها يک مجسمه فرشته عدالت روی ميز کارم در دفتر وکالت ايستاده‌بود. خدنگ و راست‌قامت. دو کفه ترازو در دست داشت که هميشه يک کفه​ی آن بر ديگری می‌چربيد. اينک چهار سال است از فرشته دور مانده‌ام. درست‌تر آنکه بگويم آن را از من گرفته‌اند. در تمام اين چهار سال با فرشته، در خواب و بيداری، حرف زده‌ام. اينک که فرصتی به دست آمده، تلاش می‌کنم تا همه حرف‌ها و سخن‌ها را مکتوب کنم و آنها را به صورت نامه‌هايی…

ضرورت تغيير قوانين خشونت زا

آمارهاي رو به رشد جرم و جنايت در ايران، جامعه را متلاطم ساخته و جمعيت بزرگي از مردم کشور، آسيب پذير شده اند. يعني اينکه ”خشونت ورزي قانوني در نقطه مقابل خود اثر گذاشته و جايي براي اميد به بازپروري خلافکاران باقي نگذاشته است.”

لايحه مجازات هاي جايگزين

در ايران بحث مجازات هاي جايگزين حبس و شلاق مطرح است. این بحث خوبي است. دبير کميته حقوق بشر معاونت حقوقي و قضايي قوه قضاييه، مجازات هاي جايگزين را تأثير گرفته از ديدگاه هاي جرم شناسي جديد و در نظر گرفتن کودک به عنوان يک قرباني نيازمند حمايت، دانست. وي گفته است: “در کشور ما، مستندات قانوي براي اجراي چنين شيوه هایي وجود ندارد.”